Skip Navigation Links
تازه ترین خبرها
جمعه 4 فروردین 1396

تعداد بازدید آنلاین : 2
تعداد بازدید امروز صفحه : 7
تعداد کل بازدید : 2

سخن روز

  • نشان دوست نکو آنست که خطای تو را بپوشاند ،تو را پند دهد و رازت را آشکار نسازد. - ابن سینا
  • هر بدی میتوانی به دشمن نرسان که ممکن است روزی دوستت گردد و هر رازی را با دوستت در میان نگذار که ممکن است روزی دشمنت گردد . - سعدی