Skip Navigation Links
تازه ترین خبرها
چهارشنبه 4 اسفند 1395

تعداد بازدید آنلاین : 3
تعداد بازدید امروز صفحه : 48
تعداد کل بازدید : 3

سخن روز

  • نشان دوست نکو آنست که خطای تو را بپوشاند ،تو را پند دهد و رازت را آشکار نسازد. - ابن سینا
  • هر بدی میتوانی به دشمن نرسان که ممکن است روزی دوستت گردد و هر رازی را با دوستت در میان نگذار که ممکن است روزی دشمنت گردد . - سعدی