Skip Navigation Links
تازه ترین خبرها
شنبه 2 بهمن 1395

تعداد بازدید آنلاین : 1
تعداد بازدید امروز صفحه : 47
تعداد کل بازدید : 1

سخن روز

  • نشان دوست نکو آنست که خطای تو را بپوشاند ،تو را پند دهد و رازت را آشکار نسازد. - ابن سینا
  • هر بدی میتوانی به دشمن نرسان که ممکن است روزی دوستت گردد و هر رازی را با دوستت در میان نگذار که ممکن است روزی دشمنت گردد . - سعدی